ഭൗമ മണിക്കൂർ: ഇന്ന് രാത്രി 8:30 മുതൽ 9:30 വരെ വിളക്കുകൾ അണയ്ക്കും

ഇന്ന് രാത്രി 8:30 മുതൽ 9:30 വരെ ഒരു മണിക്കൂർ ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരിക്കും.
ആവശ്യമില്ലാത്ത വിളക്കുകളും വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളും ഒരു മണിക്കൂർ ഓഫ് ചെയ്താണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യാപാരി – വ്യവസായികൾ, വിവിധ സംഘടനകൾ, കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവർ പങ്കാളികളാവും.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ഭീഷണിക്കെതിരായ ബോധവൽ‌ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മാസത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളവയൊഴികെ എല്ലാ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും അണച്ചിടുന്നതിനെയാണ് ഭൗമ മണിക്കൂർ (Earth Hour) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആഗോളതാപനത്തിനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും ഇടയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജീവിതശൈലിയിലും മാറ്റം വരുത്താൻ ലോകജനതയെ പ്രേരിപ്പിച്ച് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം, ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ എന്നിവ കുറയ്ക്കുക വഴി ഭൂമിയെ രക്ഷിയ്ക്കുകയെന്നതാണ് എർത്ത് അവർ അഥവാ ഭൗമ മണിക്കൂർ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 2009 മുതലാണ് ഇന്ത്യ ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ തുടങ്ങിയത്.