സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിയാൽ മതി

കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ജോലിക്ക് നിയന്ത്രണം. മാർച്ച് 31 വരെ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് സി, ഡി ജീവനക്കാർ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് ഹാജരായാൽ മതി. ഓഫീസിൽ എത്താത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പിട്ടു.

മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല.